سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لوزا احمدی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا بمانیان – دکترای معماری ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین صبحیه – دکترای مدیریت پروژه و ساخت – مدیرگروه و استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نیاز شدید به اجرای پروژه های شهری در ایران، کمبود منابع، ضعف تکنولوژی و محدودیت های مدیریت شهری مانع از انجام به موقع و اقتصادی پروژه ها می شود . براساس همین نیاز بوده است که موسسات عمومی و به خصوص شهرداری ها، بخش خصوصی را برای حضور و مشارکت در پروژه های عمومی شهری دعوت کرده اند . با توجه به قابلیت های سیستم ۱ BOT ، این
مدل در توسعه پروژه های شهری با استقبال فراوان روبه رو شده است ولی به کارگیری شکل عمومی سیستم بدون ملحوظ داشتن خصوصیات و ویژگی های پروژه های شهری موجب می شود که نتوان آن را به سادگی برای این گونه پروژه ها پیاده سازی کرده و به کار برد . لذا نیاز به تکمیل مدل برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی BOT که مزایای این روش را داشته و
سازگار با محدودیت های خاص پروژه ها نیز باشد احساس می شود . در این مقاله با یافتن ویژگی های مشترک انواع سیستم هایBOT و در مقابل محدودیت ها و ویژگی های پروژه های شهری در محیط ایران، راهکارهایی برای اجرای پروژه های شهری ارایه گردید که منطبق بر الگوی BOT بوده و ضمنا اجرایی کردن آن در محیط شهری امکان پذیر باشد . راهکارهای پیشنهادی با
مصاحبه های تخصصی و توزیع پرسش نامه هایی در بین کارفرمایان و سرمایه گذاران طرح های شهری و براساس بهینه یابی عددی بدست آمده و ارایه گشته است .