سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی کاشفی کاویانی – آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی باد قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق، دانش
حمیدرضا بقائی – آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی باد قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق، دانش
غلامحسین ریاحی – آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی باد قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق، دانش

چکیده:

در این مقاله یک نیروگاه مختلط بادی – خورشیدی جهت تامین یک الگوی بار نمونه طراحی می گردد . هدف از این طراحی کمینهسازی هزینههای این نیروگاه در طول عمر 20 ساله آن می باشد . قید موجود در این مساله، پوشش کامل تقاضای بار است . این قید با این فرض وارد مساله می شود که سیستم، اعم از تجهیزات بکار گرفته شده و دادههای مربوط به وزش و تابش، کاملا قابل اطمینان باشند . هزینهها شامل هزینه سرمایهگذاری و هزینه بهرهبرداری نیروگاه بوده و قیمتهای موجود همگی واقعی و تجهیزات مورد استفاده نیز همگی از نظر تجاری در دسترس می باشند . دادههای باد –
سنجی و تابش مورد استفاده مربوط به نواحی شمال غرب ایران ( استان اردبیل ) بوده و جهت بهینهسازی، از الگوریتم بهینهسازی ) ) Particle Swarm Optimization که یک الگوریتم بهینه سازی جدید و ساده می باشد استفاده شده است .